دسته بندی: زیست گیاهی

انتقال دانه ی گرده به روی کلاله مادگی را گرده افشانی می گویند. در گل های هرمافرودیت اگر گرده ی یک گل روی کلاله ی همان گل بنشیند گرده افشانی را مستقیم، ولی اگر دانه ی گرده ی یک گل روی کلاله ی گل دیگر بنشیند،گرده افشانی را غیر مستقیم می گویند.
زیست گیاهی

گرده افشانی

گرده افشانی(Pollinisation) به انتقال دانه ی گرده به روی کلاله مادگی می گویند .با آن که غالب نهاندانگان دارای گل های هرمافرودیت هستند ، ولی

ادامه مطلب >>
تقارن
زیست شناسی

تقارن در گلها (symmetry)

1.گل منظم (actinomorphic):گل منظم دارای تقارن شعاعی یا Radial ( خط فرضي در راستاي شعاع دايره مي تواند جانداررا به دو نيمه مساوي تقسيم کند

ادامه مطلب >>