جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: میزنای

بافت شناسی

مثانه

ادرار توسط میزنای (حالب) از لگنچه کلیه به مثانه منتقل می شود و در آن جا ذخیره می گردد تا نهایتا از طریق میزراه (پیشابراه) تخلیه گردد. میزنای دیواره ی

ادامه مطلب >>