زیست شناسی

برچسب: مهمیز

حشرات گرده افشان به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.عده ای برای استفاده از نوش(نکتار) و عده ای برای تغذیه از دانه های گرده به گلها سرزده و موجب گرده افشانی می شوند.
گلپوش از نظر بیولوژی بخش عقیم و نازای گل است.