جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: دستگاه دفع ادرار

بافت شناسی

مثانه

ادرار توسط میزنای (حالب) از لگنچه کلیه به مثانه منتقل می شود و در آن جا ذخیره می گردد تا نهایتا از طریق میزراه (پیشابراه) تخلیه گردد. میزنای دیواره ی

ادامه مطلب >>
بافت شناسی

نفرون

هر کلیه شامل 1 تا 4 میلیون واحد عملیاتی به نام نفرون می باشد. هر نفرون متشکل از یک جسمک و یک لوله ی کلیوی بلند با اپی تلیوم ساده

ادامه مطلب >>
کلیه
بافت شناسی

کلیه

دستگاه ادراری شامل یک جفت کلیه، یک جفت میزنای، یک مثانه ویک میزنای است.وظیفه ی اصلی دستگاه ادراری، ثابت نگه  اشتن مواد موجود در خون تحت شرایط طبیعی است. (هوموستازی)

ادامه مطلب >>