برچسب: ایزواستمون

زیست گیاهی

پرچم ونافه (androceee or estambres):

نافه در گل های دارای جام،سومین حلقه از خارج به داخل گل را تشکیل داده است. تعداد پرچم های نافه در گیاهان مختلف متفاوت است و از یک تا تعداد

ادامه مطلب >>