زبان

زبان

زبان توده ای از عضله ی مخطط است و به وسیله ی پرده ی مخاطی پوشیده شده که مواد خورده شده را در حین جویدن و بلعیدن به حرکت در می آورد. رشته های عضلانی در تمام جهات قرار گرفته اند و باعث تحرک بسیار زیاد می شوند. آستر مخاط در بافت همبند بین دستجات کوچک عضلانی فرو می رود و...