دسته بندی: بافت شناسی

بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

مری

مری یک لوله ی عضلانی، به طول تقریبی 25 سانتی متر در بالغین می باشد که مواد بلعیده شده از حلق را به معده انتقال

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

بزاق وغدد بزاقی

غدد بزاقی مایعی به نام بزاق را از خود ترشح می کنند. ترشحات این غدد، دهان را مرطوب و لزج می کند. تعدادی غدد کوچک

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

غدد پوست

غده ی عرق لوله های پیچیده ای هستند که در عمق درمیس قرار گرفته اند. غدد عرق از فرورفتگی طویل اپیدرم به درون درم ایجاد

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

پوست

پوست بزرگترین عضو منفرد بدن است که 15 تا 20 درصد کل وزن بدن را تشکیل می دهد.در بالغین پوست، سطحی معادل 2_1/5 مترمربع را

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

گیرنده های حسی پوست

 اغلب گیرنده ها ی حسی در پوست قرار دارند، ولی اندام های داخلی نیز تعداد کمتری گیرنده دارند. برخی از گیرنده ها به صورت دندریت

ادامه مطلب >>
بافت شناسی
اسماء محمدی زاده

یاخته های پشتیبان

انواع یاخته های پشتیبان (گلیال) 1_ الیگودندروسیت ها این یاخته ها در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارند و وظیفه ی اصلی آن ها تولید غلاف

ادامه مطلب >>