برای دانلود نمونه سوالات علوم هفتم و هشتم ونهم روی لینک های زیر کلیک کنید. سوالات به صورت تستی و از ده فصل اول کتاب می باشند.

پایهسوالاتپاسخ نامه
هفتمدانلود کنیددانلود کنید
هشتمدانلود کنیددانلود کنید
نهمدانلود کنیددانلود کنید