جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

روز: اردیبهشت 23, 1398

زیست گیاهی

پرچم ونافه (androceee or estambres):

نافه در گل های دارای جام،سومین حلقه از خارج به داخل گل را تشکیل داده است. تعداد پرچم های نافه در گیاهان مختلف متفاوت است و از یک تا تعداد

ادامه مطلب >>
تقارن
زیست شناسی

تقارن در گلها (symmetry)

1.گل منظم (actinomorphic):گل منظم دارای تقارن شعاعی یا Radial ( خط فرضي در راستاي شعاع دايره مي تواند جانداررا به دو نيمه مساوي تقسيم کند ) است. 2.گل نا منظم(zygomorphic):گل

ادامه مطلب >>
جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.
زیست گیاهی

گلبرگ وجام گل(corolla)

جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ، تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها، معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب

ادامه مطلب >>
گلپوش از نظر بیولوژی بخش عقیم و نازای گل است.
زیست گیاهی

کاسبرگ وگلپوش(perianthe):

گلپوش از نظر بیولوژی بخش عقیم و نازای گل است. گلپوش در دو لپه ای ها شامل کاسه و جام است . در تک لپه ای ها که کاسه و

ادامه مطلب >>
نهنج هیپوژین(hypogyne): اگر مادگی آزاد باشد،این حالت را در اصطلاح هیپوژین می گوییم.
زیست گیاهی

نهنج(receptacle):

انتهای محور گل را که قطعات گل روی آن قرار دارد را نهنج یا تالاموس(receptacle) می گویند. الف. گیاهان تالامی فلور(thalamiflore):در این گیاهان نهنج، حالت محدب دارد.مثال: گیاهان راسته آلاله

ادامه مطلب >>
زیست گیاهی

محور گل

محور گل: بخش کوتاهی است که قسمت های مختلف گل به صورت فشرده روی آن قرار می گیرند انواع محورگل: الف.ژینوفر(gynophore): اگر مادگی و نافه و جام به واسطه ی

ادامه مطلب >>
زیست گیاهی

پیاز وسوخ(bulbe)

سوخ (bulbe)غالبا کروی بوده و بالا و پایین آن ها فرورفتگی دارد..در سوخ پیاز مواد غذایی در برگ های فلس مانند ذخیره می شوند . در سوخ سیر مواد غذایی

ادامه مطلب >>
زیست گیاهی

غده(tubercule)

در غده، یک یا چند میان گره ساقه به طور غیر طبیعی قطور شده و مقدار زیادی مواد غذایی را در خود ذخیره می کند.در سیب زمینی نشاسته و در سیب

ادامه مطلب >>