تقارن در گلها (symmetry)

تقارن در گلها (symmetry)

۱٫گل منظم (actinomorphic):گل منظم دارای تقارن شعاعی یا Radial ( خط فرضي در راستاي شعاع دايره مي تواند جانداررا به دو نيمه مساوي تقسيم کند ) است. ۲٫گل نا منظم(zygomorphic):گل نا منظم دارای تقارن دوطرفی( خط فرضی تنها يك خط ميباشد كه ميتواند جانداررا به دونيمه مساوي...