برچسب: گل_نامنظم

تقارن
زیست شناسی

تقارن در گلها (symmetry)

1.گل منظم (actinomorphic):گل منظم دارای تقارن شعاعی یا Radial ( خط فرضي در راستاي شعاع دايره مي تواند جانداررا به دو نيمه مساوي تقسيم کند ) است. 2.گل نا منظم(zygomorphic):گل

ادامه مطلب >>