جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: گلبرگ

جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.
زیست گیاهی

گلبرگ وجام گل(corolla)

جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ، تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها، معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب

ادامه مطلب >>