جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: هتروگامی

انتقال دانه ی گرده به روی کلاله مادگی را گرده افشانی می گویند. در گل های هرمافرودیت اگر گرده ی یک گل روی کلاله ی همان گل بنشیند گرده افشانی را مستقیم، ولی اگر دانه ی گرده ی یک گل روی کلاله ی گل دیگر بنشیند،گرده افشانی را غیر مستقیم می گویند.
زیست گیاهی

گرده افشانی

گرده افشانی(Pollinisation) به انتقال دانه ی گرده به روی کلاله مادگی می گویند .با آن که غالب نهاندانگان دارای گل های هرمافرودیت هستند ، ولی به عللی گرده افشانی در

ادامه مطلب >>