برچسب: لنفوسیت های T سیتوتوکسیک (CTL)

بافت شناسی

لنفوسیت

لنفوسیت ها در تنظیم و انجام عملکرد ایمنی اکتسابی نقش دارند. در افراد بالغ، سلول های بنیادی اجدادی همه لنفوسیت ها در مغز قرمز استخوان قرار دارد اما سلول هایی

ادامه مطلب >>