جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: عرق

بافت شناسی

غدد پوست

غده ی عرق لوله های پیچیده ای هستند که در عمق درمیس قرار گرفته اند. غدد عرق از فرورفتگی طویل اپیدرم به درون درم ایجاد می شود. دو نوع غده

ادامه مطلب >>