برچسب: خوابREM

زیست شناسی جانوری

خواب و بیداری

خواب و بیداری دو حالت از سطح هوشیاری را تشکیل می دهند.فعالیت مغز را می توان توسط دستگاهی به نام الکتروآنسفالوگراف به صورت امواج الکتروآنسفالوگرام و به اختصارEEGثبت نمود.EEGمقادیر تغییرات

ادامه مطلب >>