جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: حافظه و یادگیری

زیست شناسی جانوری

حافظه و یادگیری

آیا حافظه از نظر فیزیولوژی در ناحیه ی معینی از مغز قرار دارد؟تحقیقات نشان داده هر خاطره یا رد حافظه در بخشی از مغزثبت می شود وتحریک مجدد آن بخش

ادامه مطلب >>