جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

برچسب: تالاموس

نهنج هیپوژین(hypogyne): اگر مادگی آزاد باشد،این حالت را در اصطلاح هیپوژین می گوییم.
زیست گیاهی

نهنج(receptacle):

انتهای محور گل را که قطعات گل روی آن قرار دارد را نهنج یا تالاموس(receptacle) می گویند. الف. گیاهان تالامی فلور(thalamiflore):در این گیاهان نهنج، حالت محدب دارد.مثال: گیاهان راسته آلاله

ادامه مطلب >>