بینی

بینی

بینی یکی از اجزای دستگاه تنفس می باشد. دستگاه تنفس، جهت تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن با خون ایجاد شده است. اعضاء تنفسی شامل ریه ها و سیستم منشعب لوله های برونشی است که نواحی تبادل گاز را با محیط بیرون به وجود می آورند. حرکت هوا در ریه ها از طریق یک مکانیسم تهویه ای...