برچسب: آنتوفور

زیست گیاهی

محور گل

محور گل: بخش کوتاهی است که قسمت های مختلف گل به صورت فشرده روی آن قرار می گیرند انواع محورگل: الف.ژینوفر(gynophore): اگر مادگی و نافه و جام به واسطه ی

ادامه مطلب >>