دسته بندی: زیست گیاهی

جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا لبه ی گلبرگ ها اغلب کامل و گاهی حالت بریده و شرابه ای دارد.قاعده گلبرگ ها در بعضی از گیاهان مانند گل میخک و گل توری باریک و قلمی است.
زیست گیاهی

گلبرگ وجام گل(corolla)

جام گل از قطعاتی به نام گلبرگ، تشکیل می شود.شکل گلبرگ ها، معمولا به صورت تیغه هایی باریک و به ندرت لوله ای است.کناره یا

ادامه مطلب >>
نهنج هیپوژین(hypogyne): اگر مادگی آزاد باشد،این حالت را در اصطلاح هیپوژین می گوییم.
زیست گیاهی

نهنج(receptacle):

انتهای محور گل را که قطعات گل روی آن قرار دارد را نهنج یا تالاموس(receptacle) می گویند. الف. گیاهان تالامی فلور(thalamiflore):در این گیاهان نهنج، حالت

ادامه مطلب >>
زیست گیاهی

محور گل

محور گل: بخش کوتاهی است که قسمت های مختلف گل به صورت فشرده روی آن قرار می گیرند انواع محورگل: الف.ژینوفر(gynophore): اگر مادگی و نافه

ادامه مطلب >>
زیست گیاهی

پیاز وسوخ(bulbe)

سوخ (bulbe)غالبا کروی بوده و بالا و پایین آن ها فرورفتگی دارد..در سوخ پیاز مواد غذایی در برگ های فلس مانند ذخیره می شوند .

ادامه مطلب >>
زیست گیاهی

غده(tubercule)

در غده، یک یا چند میان گره ساقه به طور غیر طبیعی قطور شده و مقدار زیادی مواد غذایی را در خود ذخیره می کند.در سیب

ادامه مطلب >>