دسته بندی: یازدهم

زیست شناسی

اجزای مغز

اجزای مغز: مغز شامل سه بخش مخ، مخچه و ساقه ی مغز است.در ادامه با ساختار و کار اجزای مغز بیشتر آشنا می شویم. اجزای مغز ساقه ی مغز: مغز

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

مغز و نخاع

دستگاه عصبی به دو بخش مرکزی و محیطی تقسیم می شود.دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع می باشد *  به طور مستقیم و بدون واسطه ی نخاع پیام ها

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

سیناپس

در این پست با بیماریMS و سیناپس آشنا می شویم بیماری MS این بیماری باعث افزایش تماس غشا نورون با مایع بین یاخته ای می شود. یک بیماری خود ایمنی

ادامه مطلب >>
زیست شناسی

یاخته ی عصبی ( نورون)

بافت عصبی از یاخته ی عصبی (نورون) و یاخته های پشتیبان (نوروگلیا) تشکیل شده است. اصلی ترین یاخته های بافت عصبی نورون نام دارند. هر نورون شامل دندریت، جسم یاخته

ادامه مطلب >>