دانلود کتاب زیست یازدهم

دانلود کتاب زیست یازدهم

دانلود کتاب زیست یازدهم برای دانلود کتاب زیست یازدهم روی لینک زیر کلیک کنید دانلود تشریح مغز آماده سازی مغز برای تشریح برای بررسی و تشریح مغز پستانداران معمولا از مغز گاو و یا گوسفند استفاده می شود. مغزی که به منظور بررسی و تشریح مورد استفاده قرار می گیرد به هنگام...
گیرنده های حسی جانوران

گیرنده های حسی جانوران

با ما همراه باشید تا در این پست در مورد گیرنده های حسی جانوران مختلف بحث کنیم. خط جانبی ماهی حاوی گیرنده های مکانیکی مژک دار است.( یاخته ی تمایز یافته) گیرنده های مکانیکی این گیرنده های مکانیکی از نظر عملکردی مثل گیرنده های مکانیکی پوست هستند. از نظر ساختاری، مقدار...
گوش ، بینی و زبان

گوش ، بینی و زبان

درک صدا توسط مغز ( قشر مخ) صورت می گیرد. تشخیص صدا، برعهده ی گوش می باشد. غدد درون مجرای گوش:  غدد برون ریز هستند خط اول دفاعی بدن هستند.( به طور غیر اختصاصی از ورود عوامل خارجی به گوش جلوگیری می کنند. آن قسمت از مجرای گوش که توسط استخوان محافظت نمی شود توسط...
چشم

چشم

در تشکیل حفره ی استخوانی کاسه ی چشم 7 استخوان جمجمه نقش دارند. ماهیچه هایی که به کره ی چشم متصل اند و آن را حرکت می دهند از نوع مخطط و ارادی اند. 5 حواس ویژه در 4 اندام حسی سر داریم. محافظت از چشم ( سازوکار های آن جزء خط دفاعی اول بدن است): 1_ محافظت مکانیکی ( محافظت...
حواس

حواس

در این پست با انواع حواس (ویژه و پیکری) و انواع گیرنده های حس و ساختار آن ها آشنا می شویم. اثر محرک ها توسط حواس ( یاخته، ساختار، اندام) دریافت می شود. حواس می توانند اثر محرک را به شکل پیام عصبی در آورند و آن را به دستگاه عصبی _ مرکزی ارسال کنند. پیام های عصبی توسط...