اجزای مغز

اجزای مغز

اجزای مغز: مغز شامل سه بخش مخ، مخچه و ساقه ی مغز است.در ادامه با ساختار و کار اجزای مغز بیشتر آشنا می شویم. اجزای مغز اجزای مغز ساقه ی مغز: مغز را به نخاع متصل می کند ( از طریق بصل النخاع به نخاع متصل می شود)ساقه ی مغز از بالا با مخ، از عقب با مخچه و از پایین با نخاع...
مغز و نخاع

مغز و نخاع

دستگاه عصبی به دو بخش مرکزی و محیطی تقسیم می شود.دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع می باشد *  به طور مستقیم و بدون واسطه ی نخاع پیام ها را منتقل می کنند. دستگاه عصبی _ مرکزی از دو بخش ماده ی سفید و ماده ی خاکستری تشکیل شده است. ماده ی خاکستری شامل جسم یاخته ای...
سیناپس

سیناپس

در این پست با بیماریMS و سیناپس آشنا می شویم بیماری MS این بیماری باعث افزایش تماس غشا نورون با مایع بین یاخته ای می شود.یک بیماری خود ایمنی می باشد.دستگاه ایمنی بدن به یاخته های سازنده ی میلین در دستگاه عصبی مرکزی حمله کرده و آن ها را از بین می برد.سرعت هدایت پیام...
پتانسیل یاخته ی عصبی ( پتانسیل آرامش و عمل)

پتانسیل یاخته ی عصبی ( پتانسیل آرامش و عمل)

پتانسیل یاخته ی عصبی به دو صورت پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل می باشد. پتانسیل آرامش تعریف: وقتی یک نورون در حال فعالیت عصبی نیست، یعنی در حال هدایت پیام عصبی نیست و پیام عصبی در آن تشکیل نشده است، می گویند که آن نورون در حالت استراحت یا آرامش است. در این صورت در دو سوی...
انواع یاخته ی عصبی (نورون)

انواع یاخته ی عصبی (نورون)

در این پست قبل از اینکه در مورد انواع یاخته ی عصبی ( نورون) صحبت کنیم، ابتدا توضیحی در مورد هدایت پیام عصبی می دهیم: نکته: دو عامل مهم در سرعت هدایت پیام عصبی نقش دارد: قطر نورون: هر چه قطر نورون بیشتر باشد سرعت هدایت پیام عصبی نیز بیشتر است.وجود میلین: نورون های...
یاخته ی عصبی ( نورون)

یاخته ی عصبی ( نورون)

بافت عصبی از یاخته ی عصبی (نورون) و یاخته های پشتیبان (نوروگلیا) تشکیل شده است. اصلی ترین یاخته های بافت عصبی نورون نام دارند. هر نورون شامل دندریت، جسم یاخته ای و آکسون می باشد. یاخته ی عصبی دندریت: پیام عصبی را از محیط یا نورون قبلی دریافت می کند و به جسم سلولی وارد...