تهیه گسترش خونی

تهیه گسترش خونی

برای تهیه ی گسترش خونی ابتدا باید با انواع سلول های موجود درخون آشنا شوید.سلول های خونی به سه دسته گلبول قرمز،پلاکت ها و گلبول سفید تقسیم بندی می شوند. گلبول های سفیدگلبول های سفید درمغزاستخوان،تیموس،گره های لنفاوی وطحال تولید می شوند.گلبول های سفید کلیه اجزای یک سلول...
مشاهده میتوز در ریشه پیاز

مشاهده میتوز در ریشه پیاز

مقدمه برای این که بتوانید میتوز را در ریشه پیاز را مشاهده کنید،ابتدا باید با مفهوم تقسیم سلولی آشنا شوید.قدرت تولید مثل اولین واساسی ترین ویژگی موجودات زنده است.فرایند تقسیم سلولی به منظوربقا وتداوم نسل جانداران و امکان رشد و ترمیم درجانداران صورت می گیردودرجانداران...