جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

روز: خرداد 27, 1398

تشریح شش در چهار مرحله صورت می گیرد.شش به علت دارا بودن کیسه های هوایی فراوان،حالتی اسفنج گونه دارند.
آزمایشگاه زیست شناسی

تشریح شش گوسفند

تشریح شش در چهار مرحله صورت می گیرد.شش به علت دارا بودن کیسه های هوایی فراوان،حالتی اسفنج گونه دارند. 1_تشخیص چپ و راست بودن شش: شش راست از شش چپ

ادامه مطلب >>