زیست شناسی

برچسب: دستگاه گوارش

کیسه ی صفرا
روده ی بزرگ